Self-driving Tour

From: eyeshenzhen.com | Updated:2024-04-13

Itinerary 1: Civic Center — Shenzhen Universiade Center — Guangming Farm — Shenzhen Bay Sports Center 

Itinerary 2: Shenzhen Stadium — Universiade Park Greenway — Shenzhen Universiade Center — Baguang Village — Xichong Beach

Itinerary 3: Artron Art Gallery — Shuibei Jewelry Street — Shenzhen Yijing National Cartoon and Animation Industry Base — Shenzhen Curio World 

Itinerary 4: Dameisha Beach — National Music Creative Industrial Base — Shenzhen Maritime Sports Base & Maritime Sports School

Itinerary 5: Shenzhen 22 Art District — F518 Idea Land — Bao\'an International Jewelry Trade Center — Guangming Farm — 127 Industrial Park Art Display 

Itinerary 6: Longgang Cartoon and Animation Industry Park — Longgang Ornamental Stone Trading Base — Guanlan Yong Feng Yuan exhibition hall — Guanlan Shanshui Tianyuan Tourism Culture Gardenattachment: